Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten
De kerkdiensten kennen een vaste orde.
Er wordt gebeden, de dominee spreekt over een gedeelte uit de Bijbel en er worden Psalmen gezongen.
Daarnaast wordt er geld ingezameld voor de naaste in nood en andere kerkelijke doelen.

Wij nodigen u uit onze kerkdiensten bij te wonen in ons kerkgebouw, Dorpsweg 38 in Maartensdijk.
Kom gerust, u bent van harte welkom! Onze diensten zijn iedere zondag om 10:00 uur en om 18:30.
Ook u, die lang niet meer in de kerk geweest bent, of onbekend bent met het Christelijk geloof. Wilt u zich vooraf vast verdiepen in kerk en geloof? Wij verwijzen u graag naar de website zien-en-geloven.
In de dienst lezen we uit de Statenvertaling van de Bijbel, u kunt die online vast inzien. Heeft u geen Bijbel, vraag er dan gerust een aan de koster. Hij loopt voor de kerkdienst door de kerk om mensen plaatsen te geven.

 

Welkom in de kerk!

 

Als het allemaal nieuw voor je is, kan het allemaal best vreemd en overweldigend zijn. 
Je kunt gerust vragen stellen aan mensen die in de buurt zitten. Of aan degene die je uitgenodigd heeft. Je kunt hen ook een Bijbel te leen vragen. 
Deze tekst kan je helpen om te begrijpen wat er in een kerkdienst allemaal gebeurt.
Sommige diensten, zoals een doop- of avondmaalsdienst, een trouwdienst of belijdenisdienst gaan iets anders dan een gewone dienst.

Voor de dienst begint

Voorin de ruimte bevindt zich de preekstoel, waar straks de dominee gaat staan om “het Woord te verkondigen”. Met andere woorden: om ons te laten weten wat God in de Bijbel tegen ons zegt. 
Op de preekstoel ligt een grote Bijbel met koperen sloten. Hier preekt de dominee uit.
Op de lessenaar, tussen de twee koperen bogen, ligt ook zo’n grote Bijbel. Straks leest de 'ouderling van dienst' het gedeelte uit de Bijbel, waarover de dominee gaat preken. Op het Psalmbord staat het Bijbelgedeelte aangegeven.
Voor de preekstoel staat het doopvont. Daarin bevindt zich de schaal waar water in gedaan wordt om een volwassene of een kind te dopen tijdens een doopdienst.
Het orgel begeleidt het zingen van de gemeente. Voorafgaand aan de dienst speelt de organist ter inleiding op de kerkdienst psalmbewerkingen.
De borden aan weerszijde van de preekstoel geven aan welke psalmen we deze keer gaan zingen.
De kerkenraad is nu nog niet binnen. Deze bestaat uit een dominee, ouderlingen en diakenen. Ze zijn verantwoordelijk voor het geheel van de gemeente.
De ouderlingen en diakenen zijn door de gemeenteleden gekozen. 
Je ziet soms iemand door de kerk lopen. Dat is de koster; hij wijst sommige kerkgangers een plaats aan en zorgt ervoor alles goed geregeld is.

 

Begin van de kerkdienst

a. Als het orgelspel eindigt komt de kerkenraad  binnen.

b. De dominee krijgt een hand van de ouderling die dienst doet. Hij wenst de dominee Gods zegen op de prediking van het Woord van God. Het betekent ook dat de ouderling van dienst de verantwoordelijkheid van de leiding van de kerkdienst overdraagt aan de predikant. Aan het einde van de dienst wordt deze verantwoordelijkheid met een handdruk weer  overgedragen op het geheel van de kerkenraad, waarvan de dienstdoende ouderling op dat moment vertegenwoordiger is.

c. We bidden zachtjes, ieder persoonlijk.  Dit doen we bijvoorbeeld om te vragen of :

 • De Heere God de dominee wil helpen bij het uitleggen van de Bijbel.
 • Hij ons wil helpen om het te begrijpen.
 • De Heere onze zonden wil vergeven
 • Hij ons leven wil vernieuwen om Hem te dienen naar Zijn Woord

d. De dominee gaat de preekstoel op.

 • Soms doet hij eerst enkele mededelingen.
 • Terwijl wij onze ogen sluiten begint de dominee de dienst met het votum ( een belijdenis in de vorm van een gebed).
 • Het votum luidt als volgt: “Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft.“ We kunnen dit vinden in Psalm 124 vers 8.
 • Gelijk daarna spreekt hij een gebed uit in de vorm van een  groet. Hij groet ons  in de Naam van God. “Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus , Gods Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest …” Daarbij maakt hij een groetend/zegenend gebaar als hij beide handen schuin omhoog over de gemeente uitstrekt.

 

Vervolg van de Kerkdienst 

e. We gaan zingen.

We zingen Psalmen. Dat zijn liederen die in de Bijbel, in het Bijbelboek “Psalmen” staan. Later zijn ze berijmd en zo zingen we ze. Dat berijmen is al wel een hele tijd geleden gebeurd (1173), dus het woordgebruik is hier en daar wat verouderd. De berijmde psalmen zijn achter in de Bijbel te vinden.

 

Er zijn verschillende soorten Psalmen, waarmee we als gemeente:

 • Onze klachten uiten bij ziekte of zorgen;
 • Belijden dat we ons vertrouwen alleen op God moeten stellen;
 • Belijden dat we gezondigd hebben;
 • God danken voor Zijn verlossing van de zonde door Christus; 
 • De Heere danken voor Zijn hulp in moeilijke omstandigheden;
 • Zingen over het leven met God;
 • Zingen over de Messias (Jezus) van wie in veel psalmen al geprofeteerd werd.

f. De ouderling van dienst gaat voorlezen

 • ’s Morgens de Tien Geboden, Gods Wet.
 • ‘s Avonds de geloofsbelijdenis. Meestal is dit de Apostolische Geloofsbelijdenis, die de gelovigen al bijna 2000 jaar op veel plaatsen in de wereld belijden.

 

De Tien Geboden :

Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
1e gebod:  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2e gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
3e gebod: Gij zult de naam van de HEERE uw God niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
4e gebod: Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde denzelven.
5e gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
6e gebod: Gij zult niet doodslaan.
7e gebod: Gij zult niet echtbreken.
8e gebod: Gij zult niet stelen.
9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10e gebod: Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naasten is.

De Apostolische Geloofsbelijdenis (Of: De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.)

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand  Gods des almachtige Vaders;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen.
10. Vergeving der zonden.
11. Wederopstanding van het vlees (lichaam).
12. En een eeuwig leven.

g. Bijbel lezen 
Na het lezen van de Tien Geboden of de Geloofsbelijdenis gaat de ouderling van dienst met ons uit de Bijbel lezen. 
De Bijbel is het Woord van God. Daardoor horen we dus God spreken. Als je een Bijbel (te leen) hebt, kun je voorin de inhoudsopgave vinden. Daar kun je zien op welke bladzijde het Bijbelboek begint waaruit in deze dienst gelezen wordt. Op het bord voor in de kerk staat de afkorting (eerste letters) van dat Bijbelboek.

h.Bidden
Indien van toepassing leest de dominee in de morgendienst van te voren op voor wie we speciaal gaan bidden en/of danken.
We erkennen God als onze Schepper en Onderhouder en als de hoogste Majesteit. We vragen om een zegen op de preek. In het bijzonder dat de Heilige Geest de preek zo wil zegenen dat ons hart en leven vernieuwd wordt. We bidden om berouw over onze zonden. We vragen om genade. Dat is vergeving van onze zonden door Christus. We bidden voor eventuele belangrijke gebeurtenissen. We doen voorbede en danken voor de mensen die genoemd zijn. We bidden voor ons koningshuis en voor de regering. Voor ramp of nood in de wereld. 

i. Zingen en collecte
De eerste collecte (voor de diaconie), is bestemd voor mensen binnen en buiten de gemeente met financiële zorgen. Soms is er een collecte met een speciale bestemming in ons land of voor de nood in andere landen. Daarna collecteren we voor de kerk. Met dat geld wordt het kerkgebouw onderhouden en het traktement (salaris) van de dominee betaald. Ook het jeugdwerk, zendingswerk en andere activiteiten worden ermee betaald. 
Het gaat om vrijwillig geven, dus je mag het zakje ook voorbij laten gaan.

De preek

Nu begint de preek. Dit is het langste gedeelte van de dienst. De dominee zegt over welke tekst of teksten hij gaat preken. In de preek wordt dit stukje van de Bijbel uitgelegd.

Als je het taalgebruik van de Bijbel niet gewend bent en geen achtergronden weet, is de preek misschien niet zo makkelijk te volgen

Het helpt wellicht bij het luisteren als u/ je de punten waar de dominee over gaat preken hier opschrijft. De dominee noemt dit aan het begin van de preek.

Eind van de kerkdienst

k. Na de preek zingen we als afsluiting op de preek. 
l. De dominee gaat samen met ons de Heere danken. Ook bidt hij of God zegenen wil wat we gehoord hebben.
m. We zingen de laatste Psalm.
n. Na het orgelspel gaat staan en de dominee zegent ons in de Naam van de Heere.
o. De dominee komt de preekstoel af en krijgt weer een hand van de ouderling van dienst . 
Nu betekent het ongeveer dit: U hebt Gods Woord gepredikt, zoals de Heere dat van u vraagt. De ouderling van dienst is namelijk verantwoordelijk voor de eredienst op dat moment.
De kerkenraad gaat eerst uit de kerk en dan wij. 
p. Uitleidend orgelspel. 
Als het goed is het orgelspel een vervolg op wat we in de preek gehoord hebben. 

 

Fijn dat u/ je er was!

Schiet gewoon iemand aan als er vragen zijn. We hopen dat u/je nog eens onze kerkdienst bezoekt.

Hartelijke groet van de kerkenraad van de Hersteld Hervormde gemeente Maartensdijk.

 

Wil je een gratis Bijbel aanvragen? Stuur dan een email naar: de scriba: scriba@hhgmaartensdijk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit