Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Het beheer van de stoffelijke belangen, zover niet diaconaal van aard, van de Hersteld Hervormde gemeente Maartensdijk is toevertrouwd aan het College van Kerkvoogden. Zij verricht haar taken onder bijstand en toezicht van het College van Notabelen.
De Hersteld Hervormde gemeente Maartensdijk wordt beheerd volgens het “Vrij Beheermodel” zoals de Hervormde Gemeente van Maartensdijk dit altijd heeft gekend. Dat wil zeggen dat de stemgerechtigde lidmaten het College van Notabelen kiezen. Het College van Notabelen kiest vervolgens het College van Kerkvoogden.

De taken van het College van Kerkvoogden omvatten onder meer:

 

 • het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien
 • het verzorgen van huisvesting voor het houden van erediensten en andere kerkelijke activiteiten
 • het beheer van de eigendommen van de gemeente
 • het inzamelen van de gaven van de gemeente
 • het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken
 • het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van notabelen
 • het personeelsbeleid.

 

Eén van de omvangrijkste taken van de kerkvoogdij is het zorgen dat de inkomsten en uitgaven in balans blijven.De inkomsten van de kerkvoogdij komen in hoofdzaak uit de volgende bronnen:

 

 • wekelijkse algemene collecten
 • wekelijkse doelcollecten voor oa. Hervormd Centrum
 • bid- en dankdagcollecten
 • vrijwillige bijdrage
 • giften en legaten

 

Een belangrijke en noodzakelijke bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage, die jaarlijks begin mei van alle leden en meerjarige doopleden wordt gevraagd.

Voorzitter Kerkvoogdij

  G.A. Mulder
  Wolfsmelk 16
  3738 TD Maartensdijk

  06-12883319

Secretaris Kerkvoogdij

  A. van der Linden
  't Loo 6
  3738 VS Maartensdijk
  Stuur een e-mail naar de secretaris

Penningmeester Kerkvoogdij

  P.M.F. van Leeuwen
  Vogelwikke 28
  3738 TT Maartensdijk
  0346-210280
  Stuur een e-mail naar de penningmeester

Koster

  R. Landwaart
  Dorpsweg 42
  3738 CG Maartensdijk
  0346-212994
  Stuur een e-mail naar de koster

Het College van Notabelen heeft een drievoudige taak en wel:

 • de verlening van bijstand op kerkvoogdelijk terrein
 • het toezicht op het door de kerkvoogden gevoerde beleid
 • de verkiezing van kerkvoogden.

 

Voorzitter College van Notabelen

  H.J. van Ginkel
  Tolakkerweg 195
  3738 JM Maartensdijk
 

De rekening van ieder kalenderjaar is aan de goedkeuring van de notabelen onderworpen, evenals de begroting.

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL96 RABO 03083.29.511

Het correspondentieadres van de Kerkvoogdij is:

Kerkvoogdij HHG Maartensdijk
p.a. 't Loo 6
3738 VS Maartensdijk
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit